خدمات دامنه

خدمات دامنه

ثبت نام در اینترنت (Domain Registration)

چنانچه می خواهید برای موسسه خود سایت ایجاد نمایید اولین قدم ثبت یک نام برای سایت می باشد به این نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه یا Domain می گویند هر نام از دو قسمت تشکیل شده است که با نقطه از یکدیگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه یا نام محصول ویا هر نام دلخواه دیگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص دیگری ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام یا پسوند می باشد و با توجه به نوع سایت می توان آنرا انتخاب نمود.

.co.cc
.ir
.biz
.info
.org
.net
.comDomain
11
1
11
111
Year
13,000,000

11,500,000
300,000

6,000,0006,000,0005,500,000

5,500,000

4900,000

Rials