طراحی منو رستورانی

طراحی منوی رستوران یک هنر ظریف و حساس است که به سادگی امکان رخ دادن خطا در آن وجود دارد و نیازمند درک صحیحی از نحوه برقراری تعادل میان همه عواملی که در آن نقش دارند می باشد. قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشته باشید که منو باید در عین حال که جذاب است ساده، خوانا و قابل فهم باشد. یک منوی موفق همانند یک موسیقی خلق و خوی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و در این مورد بیشترین وظیفه بر دوش طراحی و تایپوگرافی است .